Ưu đãi lãi suất cho vay với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng

Ưu đãi lãi suất cho vay với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng